ลำปางเตรียม คิ๊กออฟ นครแห่งการอ่าน ในวันเด็กแห่งชาติเพื่อปลูกฝังเยาวชน และคนลำปางรักการอ่านหันมาสนใจอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น


063

จังหวัดลำปาง เตรียมเปิดตัวโครงการลำปางนครแห่งการอ่านปลูกฝังเยาวชนและคนลำปางรักการอ่าน เพิ่มมากขึ้น ในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2557

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในปีมหามงคลของปวงประชาชนชาวไทย ปีเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายเจ้านักอ่าน จังหวัดลำปางเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งมีความสำคัญต่อการแสวงหาความรู้และยังเป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ที่จะทำให้เยาวชนและประชาชนชาวลำปาง ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถ จึงได้จัดโครงการลำปางนครแห่งการอ่าน โดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 มีแนวคิดหลักว่า “รักลูก รักครอบครัว รักลำปาง รักการอ่าน”เพื่อทำให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการอ่านในครอบครัวและสร้างสังคมแห่ง การอ่านที่ยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางได้ประกาศให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระจังหวัด ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 และมีการลงนามพันธสัญญาระหว่างหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 2 เมษายน 2553 เพื่อร่วมส่งเสริมขับเคลื่อนการอ่านเพื่อทำให้ชาวลำปางมีความสามารถในการ อ่าน เสริมสร้างวินัยรักการอ่าน รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศแห่งการรักการอ่าน ชาวลำปางได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยใช้กลไกทุกภาคส่วนผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปตามนโยบายและวิสัย ทัศน์ของจังหวัดลำปาง “นครแห่งความสุขและสุจริต”

ในวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 จังหวัดลำปางจึงได้จัดกิจกรรมคิ๊กออฟ เปิดตัวโครงการลำปางนครแห่งการอ่าน ที่สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง โดยถือเอาวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันเริ่มต้นปลูกฝังรักการอ่านของเยาวชนและครอบครัว กิจกรรมภายในงานจะจัดซุ้มนิทรรศการมีชีวิต ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน ฐานหนังสือทำมือ ฐานพันธสัญญาและจำหน่ายหนังสือราคาถูกแก่เยาวชนและครอบครัวที่มาร่วมงาน ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้กำหนดยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนลำปางให้เป็นนครแห่งการอ่านอย่างแท้จริงต่อ ไป


ข่าวโดย : กมลรัตน์ เพ็ชรแสนงาม
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง