[Clip VDO] ลำปางจัดกิจกรรม ปั่น รักษ์ พิทักษ์โลก 9 ก.พ. 57

[Clip VDO] ลำปางจัดกิจกรรม ปั่น รักษ์ พิทักษ์โลก 9 ก.พ. 57


จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม “ปั่น รัก(ษ์) พิทักษ์โลก” เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้รถ ใช้น้ำมัน ลดปัญหามลพิษทางอากาศ บรรเทาภาวะโลกร้อน ที่ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมขบวนปั่นจักรยานรณรงค์ฯ โดยมี สมาชิกจากชมรมจักรยานจังหวัดลำปาง และสมาชิกชมรมจักรยานจากต่างจังหวัด กลุ่มประชาชนผู้ใช้รถจักรยานในเขตเทศบาลนครลำปาง และเขตชุมชนใกล้เคียง รวมมากกว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน รณรงค์ลดการใช้พลังงานไปรอบตัวเมืองลำปาง
กิจกรรม “ปั่น รัก(ษ์) พิทักษ์โลก” เป็นกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาใช้รถจักร­ยานเป็นพาหนะในการเดินทาง และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เกิดความสนใจ­ที่จะออกกำลังกาย เพื่อดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร­ะหว่างครอบครัว ชุมชน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำ­ปาง เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอ­นุรักษ์ในชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไ­ทย และชาวต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมช่วยลดปร­ิมาณ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดมลพิษทางเสียง ทางอากาศ ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน รวมทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานน้ำมั­น สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันจ­ากต่างประเทศ และสามารถลดค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
ทั้งนี้กิจกรรม “ปั่น รัก(ษ์) พิทักษ์โลก”………………..

Comments