TU – Lampang Book Fair วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558


107

TU – Lampang Book Fair วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ ข่วงโดมชั้น 1 และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธรารัตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง